Popis účetních služeb

Naše služby
Daňová evidence
Účetnictví
Mzdové účetnictví

Daňová evidence

Služba vedení daňové evidence zahrnuje:
· zaregistrování, resp. změny u FÚ, OSSZ a zdravotních pojišťoven
· seznámení s postupem a objasnění pravidel vedení daňové evidence
· vytvoření optimálního sledování příjmů a výdajů dle potřeb odběratele
· seznámení s náležitostmi účetních dokladů
· zaúčtování účetních dokladů
· sestavení účetních knih (peněžní deník,pokladní kniha, kniha závazků a pohledávek)
· sestavení výsledovky hospodaření, střediska nebo zakázky
· vypracování daňového přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti
· účetní evidenci hmotného a nehmotného majetku (karty majetku)
· sestaveni roční účetní závěrky
· vypracování přiznání k dani z příjmů
· Vypracování přehledů o příjmech a výdajích
· vypracování statistických výkazů
· spolupráci při provádění inventur
· metodické konzultace
· příprava vnitřních směrnic účetní jednotky
· účast při kontrolách FÚ, zdravotních pojišťoven a OSSZ
· zajištění daňového poradce nebo auditora dle požadavku odběratele

zpět nahoru

Účetnictví

Služba vedení podvojného účetnictví zahrnuje:
· zaregistrování, resp. změny u FÚ, OSSZ a zdrav.pojišťoven
· seznámení s postupem a objasnění pravidel vedení účetnictví
· vytvoření optimální účtové osnovy
· seznámení s náležitostmi účetních dokladů
· zaúčtování účetních dokladů
· sestavení účetních knih (knihy analytické evidence, hlavní kniha, účetní deník)
· přehled závazků a pohledávek
· sestavení výsledovky hospodaření společnosti, střediska nebo zakázky
· vypracování daňového přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti
· účetní evidenci hmotného a nehmotného majetku (karty majetku + inventární soupisy)
· sestaveni roční účetní závěrky
· vypracování přiznání k dani z příjmů včetně příloh
· vypracování statistických výkazů
· spolupráci při provádění inventur
· metodické konzultace
· příprava vnitřních směrnic účetní jednotky
· účast při kontrolách FÚ, zdravotních pojišťoven a OSSZ
· zajištění daňového poradce nebo auditora dle požadavku odběratele

zpět nahoru

Mzdové účetnictví

Služba mzdového účetnictví zahrnuje:
· zaregistrování, resp. změny u FÚ, OSSZ a zdrav.pojišťoven
· spolupráce při uzavírání pracovních smluv
· vedení personální evidence
· výpočet mezd zaměstnanců (výplatní pásky a podpisové listiny)
· rekapitulace mezd a vyčíslení odvodů
· vypracování podkladů pro zaúčtování mezd
· sestavení přehledů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ, resp. jejich odeslání
· vypracování bankovních příkazů
· roční zúčtování daňových záloh a výpočet celoroční daně
· vypracování vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
· vedení Evidenčních listů důchodového pojištění
· při výstupu vyhotovení zápočtového listu
· vypracování přehledů dle požadavků státní správy pro jednotlivé zaměstnance
· metodické konzultace
· účast při kontrolách FÚ, zdravotních pojišťoven a OSSZ

zpět nahoru

© Copyright 2019 Helena Unzeitigová, Artio s.r.o.